• Regulamin sklepu

Regulamin sklepu VACO

§1

Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy sklepvaco.pl, dostępny pod adresem internetowym www.sklepvaco.pl, prowadzony jest przez VACO sp. z o. o. z siedzibą w Wrocławiu, pod adresem ul. Dąbrowskiego 44, 50-457 Wrocław, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000262000, NIP 894-14-42-800, REGON 930876927.
 2. Niniejszy Regulamin jest dostępny:
 3. a) w wersji elektronicznej pod adresem: www.sklepvaco.pl
 4. b) w wersji papierowej pod adresem siedziby Spółki wskazanym w ust. 1
 5. Każdy Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i jego przestrzegania. Akceptacja Regulaminu wymagana jest każdorazowo przed złożeniem Zamówienia.
§2

Definicje

Użyte w treści niniejszego Regulaminu wyrażenia, pisane z wielkiej litery, z uwzględnieniem ich odmiany i liczby gramatycznej, oznaczają:

a) Sprzedawca - VACO sp. z o. o. z siedzibą w Wrocławiu, pod adresem ul. Dąbrowskiego 44, 50-457 Wrocław, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000262000, Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy, o kapitale zakładowym wpłaconym w całości: 470 000 zł, NIP 894-14-42-800, REGON 930876927.
b) Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
c) Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
d) Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.
e) Przedsiębiorca na prawach Konsumenta - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
f) Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym sklepvaco.pl.
g) Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
h) Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
i) Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
j) Konto - konto klienta w Sklepie, w którym są gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
k) Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
l) Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
m) Koszyk - element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, umożliwiający ustalenie i modyfikację danych Zamówienia, w szczególności ilości Produktów.
n) Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
o) Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu..

 §3

Kontakt ze Sklepem

Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać:

 1. mailowo pod adresem e-miał: zamowienia@sklepvaco.pl
 2. telefonicznie pod numerem tel: 801 801 570 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 -16.00

 

 §4

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
a) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
c) włączona obsługa plików cookies

                                                                             
  §5

Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych; podane są ceny netto i brutto (uwzględniają podatek VAT).
 4. W przypadku sprzedaży Produktów po obniżonej cenie (np. w ramach akcji promocyjnej lub wyprzedaży) Sprzedawca informuje Klienta o najniższej cenie Produktu, jaka obowiązywała, w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki poprzez jej uwidocznienie przy aktualnej cenie Produktu. W przypadku Produktów oferowanych do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej Sprzedawca wskazuje najniższą cenę, która obowiązywała od dnia wprowadzenia tego Produktu do sprzedaży.
 5. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 6. Informacje o Produktach oraz ceny prezentowane na stronie Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy, zgodnie z art.71 Kodeksu cywilnego
 7. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.
 8. Sprzedawca oświadcza, że nie weryfikuje, czy osoba, która zamieściła na stronie Sklepu opinię dotyczącą oferowanego Produktu, faktycznie danego Produktu używała lub go nabyła.

 
§6

Zakładanie Konta w Sklepie

1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. W formularzu niezbędne jest podanie następujących danych:
a) dane adresowe do wysyłek: imię, nazwisko, telefon, państwo, miasto, ulica i nr domu, kod pocztowy,
b) dane firmowe do faktury VAT: nazwa firmy, NIP, państwo, miasto, ulica i nr domu, kod pocztowy.
2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
3.Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
4.Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.
     §7

Zasady składania Zamówienia

 1. W celu złożenia Zamówienia należy:
 2. a) zalogować się do Sklepu (opcjonalnie),
  b) wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”,
  c) zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji,
  d) dokonać akceptacji Regulaminu
 3. e) jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
  f) kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”,
  g) wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.
 4. Złożenie przez Klienta skutecznego Zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty.

 §8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
a) przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,
b) odbiór osobisty.c) paczkomaty
2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
a) płatność przy odbiorze,
b) płatność za pobraniem,
c) płatność przelewem na konto Sprzedawcy.
3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.
                                                                                 
§9

Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
3. W przypadku wyboru przez Klienta:
a) płatności przelewem - Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży na następujący rachunek bankowy Sprzedawcy: Bank: ING BANK ŚLĄSKI S.A. Konto: 87 1050 1575 1000 0024 4740 6246  w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane,
b) płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki - Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki,
c) płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki - Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 3 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.
4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
6. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
7. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
a) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
b) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,
8. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
9. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin.
10. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:
a) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy,
b) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
11. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
12. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
13. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny. 
14. Dokonanie nabycia Produktu dokumentowane jest wystawieniem faktury. Klient wyraża zgodę na otrzymanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, faktury w postaci elektronicznej w rozumieniu art. 106 n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2022.931 t.j. z dnia 2022.04.29 z późn.zm., dalej zwana „Ustawą VAT”). Faktura w formie papierowej wydawana jest wyłącznie na wyraźną prośbę Klienta. W celu otrzymania przez Klienta faktury w postaci papierowej, należy przed złożeniem Zamówienia zaznaczyć odpowiednie pole wyboru opcji dotyczące żądania wydania paragonu albo faktury w formie papierowej

           §10

Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach Konsumenta mogą w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta bądź wskazanej przez nich osobie innej niż przewoźnik.
3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony, termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
5. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach Konsumenta mogą odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oraz Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3.
7. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta na podany przez nich adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
8. Skutki odstąpienia od Umowy:
a) w przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą,
b) w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez nich płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
9. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta oraz Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta wyraźnie zgodzą się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla nich z żadnymi kosztami.
10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
11. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach Konsumenta powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach Konsumenta odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
12. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach Konsumenta ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
13. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach Konsumenta odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
14. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
15. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta w odniesieniu do Umowy:
a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
d) w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

                                                                               
§11

Reklamacja i zwrot

1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klientowi przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi  określone w kodeksie cywilnym.
4.Reklamację należy zgłosić pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy lub drogą elektroniczną na adres mailowy: zamowienia@sklepvaco.pl
5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.  O rozstrzygnięciu reklamacji Sprzedawca poinformuje Klienta wedle jego wyboru - w formie pisemnej – na adres wskazany w reklamacji lub z a pośrednictwem poczty elektronicznej – na podany w reklamacji adres e-mail. Brak odpowiedzi Sprzedawcy na zgłoszoną reklamację w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim jest równoznaczny z uwzględnieniem zgłoszonej reklamacji.
7. Koszty związane ze zwrotem przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta reklamowanego Produktu ponosi Sklep.                                                             
           
 §12

Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Klientów jest: VACO Sp. z o.o.,
Dąbrowskiego 44, 50-457 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego rejestru Sądowego pod numerem KRS: 000026200, NIP: 8992855587, REGON: 382162531.
2.Administrator danych osobowych, za pośrednictwem strony www Sklepu oraz innych form komunikacji przetwarza następujące dane osobowe Klienta: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres dostawy, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), numer telefonu.
3. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do dokonania rejestracji, realizacji Zamówienia bądź złożenia Zamówienia w Sklepie.
4. Wszystkie przekazane dane osobowe będą przetwarzana przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).
5. W celu realizacji Zamówienia Administrator może udostępniać zebrane od Klienta dane operatorom logistycznym oraz podmiotowi obsługującemu płatności w Sklepie. Wyłącznie za wyraźną, osobną zgodą Klienta dane osobowe mogą być przetwarzane w innych celach, w tym celach marketingowych. Zgoda wyrażona w celach marketingowych może być cofnięta w każdym czasie.
6. Klient ma prawo wglądu w treść przekazanych przez siebie danych osobowych, a także ich modyfikacji (w tym sprostowania i uzupełnienia), żądania zaprzestania przetwarzania bądź trwałego ich usunięcia oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W celu realizacji wymienionych wyżej uprawnień, Klient może skorzystać z formularza dostępnego po zalogowaniu do konta w Sklepie, przesłać wiadomość e-mail na adres: rodo@vaco.com.pl lub listownie na adres Administratora: VACO sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 44, 50-457 Wrocław.
7. Szczegółowe informacje dotyczące danych osobowych, w tym dotyczące plików cookies znajdują się w Polityce Prywatności. 
§13

Postanowienia końcowe

1. Akceptacja niniejszego Regulaminu stanowi jednocześnie zgodę Klienta na przedstawienie przez Sprzedawcę Klientowi informacji, o których mowa w art. 12 ustawy o prawach konsumenta w formie elektronicznej, bez wydania papierowej wersji Regulaminu.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie: sklepvaco.pl zmienionego Regulaminu z tym zastrzeżeniem, że Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według postanowień dotychczasowego Regulaminu. W przypadku Klientów, którzy założyli konto w Sklepie, zostaną oni powiadomieni o zmianach przy pierwszym logowaniu po wejściu zmian w życie i poproszeni o ich akceptację. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy w zakresie utrzymywania konta Klienta w Sklepie.
3.Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść Konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (t.j. z dn. 21.02.2022, DZ. U. poz. 287 z późn. zm.).P
4.Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy o prawach konsumenta lub naruszające dobre obyczaje są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy ustawy.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy o prawach konsumenta.

5. Konsument dokonujący zakupu preparatów biobójczych, poczas składania zamówienia oświadcza, że posiada stosowne pozwolenia, szkolenia oraz kursy uprawniające do stososwania profersjonalnych produktów biobójczych.